විශේෂිත නිෂ්පාදන

සමාගම ගැන

ෆොරස්ට් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

හෙබෙයි ෆොරස්ට් වාත්තු සමාගම අවුරුදු 20 ට වඩා වැඩි වාත්තු යකඩ කුක්වෙයාර් සහ තේ පෝච්චිවල විශේෂ specialized ය. අපි දැඩි ලෙස Iso9001 තත්ත්ව පාලන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරමු. අපේම කර්මාන්ත ශාලාවක් හෙබෙයි සහ යුනාන් පළාතේ ඇත.