උණුසුම් විකිණීම එනමල් ටෙට්සුබින් චීන තේ පෝච්චිය වාත්තු යකඩ කේතල් තේ පෝච්චිය

වාත්තු යකඩවල තාපය රඳවා තබා ගැනීමේ ගුණාංග නිසා අපේ තේ පෝච්චිවලට පැයක් පමණ නිසි සේවා උෂ්ණත්වයේ තබා ගත හැකිය. බඳුන තුළ මල නොබැඳෙන වානේ ඉන්ෆියුසර්.
අධික වාත්තු යකඩ ඉදිකිරීම මඟින් තාපය රඳවා තබා ගන්නා අතර ඔබේ තේ නිසි සේවා උෂ්ණත්වයේ තබා ගනී.
ඉවත් කළ හැකි මල නොබැඳෙන වානේ ආලේපන කූඩය සහිත මෙම වාත්තු යකඩ තේ බඳුන.
එහි අභ්‍යන්තරය එනමල් වලින් ඔප දමා ඇති බැවින් එය මලකඩ හෝ විඛාදනයට ලක් නොවනු ඇත. එහි මල නොබැඳෙන වානේ ඉන්ෆියුසර් ද නැත.


තැපැල් කාලය: ජුනි -25-2020